ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van applicatie op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen ons en de patiënt gesloten overeenkomsten.

Afwijkingen, waardoor dan wel uitbreidingen van deze algemenevoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons worden overeengekomen.

1.2 Onder "de patiënt" wordt in deze verstaan: natuurlijke persoon, die met ons een overeenkomst afgesloten heeft, dan wel wenst af te sluiten, en behalve deze diens zaakwaarnemer (s), vertegenwoordiger (s), gemachtigde (n), rechtsverkrijgende (n) en erfgenamen.

1.3 Deze voorwaarden zijn aan de patiënt uitgereikt uiterlijk bij het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 1. Overeenkomst

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn herroepelijk, tenzij zij een termijn voor de aanvaarding inhouden.

2.2 Eventueel later gemaakte aanvullende aanpassingen van wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk bevestigd.

2.3 De patiënt die zich onder behandeling stelt is gehouden al die medewerking te verstrekken en informatie te verstrekken welke nodig is, of naar ons oordeel van belang kan zijn voor een adequate behandeling.

2.4 Afspraken kunnen slechts tot 24 uur voor de aanvang van een consult of behandeling door de patiënt worden geannuleerd.

Blijft tijdige annulering achterwege, dan zijn wij gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2.5 Indien de patiënt enigerlei verplichting niet nakomt en / of wij twijfels hebben over de nakoming van de verplichtingen, zijn wij gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de betalingsverplichting te verlangen.

 

 1. Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering vanaf onze praktijk en vermeld in Nederlandse valuta.

3.2 Een overeengekomen prijs is bindend. Indien echter na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de uitvoering daarvan prijsverhogende omstandigheden optreden waarin wij redelijkerwijs geen invloed kunnen, bijvoorbeeld stijging van de lonen of prijsverhoging van de materialen van overheidsmaatregelen, zoals verhoging van het Btw-tarief, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Ingeval van prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper bevoegd deze te ontbinden.

 

 1. Levering

4.1 Leveringen zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op de opgegeven datum van binnen de termijn. Wanneer een leveringstijdstip wordt overschreden met meer dan twee weken, hebben wij het recht schriftelijk een nader leveringstijdstip vast te stellen, welk tijdstip maximaal vier weken later mag zijn gelegen. Indien het verlate leveringstijdstip wordt overschreden is de patiënt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met dien verstande dat de patiënt geen beëindigingrecht heeft indien het leveringstijdstip niet kan worden gehaald, ten gevolge van oorzaken welke buiten de schuld of risicosfeer van ons zijn ontstaan, waaronder onder andere wordt verstaan ​​overschrijding van de leveringstermijn door fabrikanten en / of importeurs.

4.2 Wanneer de vervaardigde / gerepareerde prothese door de patiënt niet op onze eerste mededeling van gereedkomen wordt afgehaald, staat zij te zijner opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

 

 1. Overmacht

5.1 Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen, cq onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

5.2 Ingeval wij in een overmachtsituatie komen te verkeren, hebben wij het recht de behandeling op te schorten en de overeenkomst te ontbinden, na een zekerstelling van voortzetting van de medische behandeling door derden, voor zover de omstandigheden dat mogelijk maken.

5.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is bleek.

5.4 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij onmiddellijk in kennis te stellen.

 

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn nimmer tot enige andere schadevergoeding voor directe of indirecte schade, tot een bedrag waarvoor de branche zich, dan tot het bedrag waarvoor wij ons ter zake hebben verzekerd, dan wel indien wij geen verzekering hebben gesloten, tot een bedrag waarvoor de branche zich, naar algemeen aanvaardbare normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, verzekert behoudens opzet en grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met de bepalingen van dwingend recht.

6.2 Wanneer de geadviseerde behandeling wenst te onderbreken of te beëindigen, kan door ons de schriftelijke bevestiging worden verlangd, dat zulks op eigen risico geschiedt. Wij zijn in dat geval niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder andere schade van derden.

 

 1. Herinnert

7.1 Eventuele reclames ten aanzien van weergegeven / gerepareerde prothesen dienen ons - rechtstreeks - binnen 3 weken na levering schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

7.2 Reclames over declaraties dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

7.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de patiënt geacht het resultaat, de declaratie te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

7.4 De patiënt moet ons in de gelegenheid stellen een reclame op haar juistheid te controleren.

7.5 Reclames wegens gebrekkige pasvorm als gevolg van het latere slinken van de kaken, zijn niet aanvaardbaar.

7.6 Indien het niet beantwoordt aan de patiënt die redelijkerwijs had mogen verwachten, is het gerechtigd, mits het te bepalen in een acht genomen, van ons te eisen aflevering van het ontbrekende, of vervanging van de afgeleverde zaak.

Wij kunnen alleen dan tot herstel worden verplicht indien wij hieraan redelijkerwijze kunnen voldoen.

Indien de patiënt van een voor vervanging vatbare zaak, herstel of vervanging vordert, zijn wij bevoegd tussen vervanging of teruggave van de koopprijs te kiezen.

7.7 Slechts en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de patiënt op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

7.8 Retournering van het slechts kan slechts geschieden na onze schriftelijke schriftelijke toestemming, onder door ons te bepaalde voorwaarden.

7.9 Wanneer de patiënt klachten heeft over de behandeling, zulks in de ruimste zin van het woord, dien deze te worden voorgelegd aan de fungerende patiëntenbelangencommissie, zonder echter de patiënt de bevoegdheid te ontnemen deze klacht aan de bevoegde rechter voor te leggen.

 

 1. Garantie

8.1 Met onderstaande van de hierna genoemde beperkingen staan ​​wij in voor de deugdelijkheid van weergegeven prothesen en onderstaande wij daarop 1 jaar volledige garantie.

8.2 Deze garantie vervalt, indien door de patiënt of door derden werkzaamheden cq wijzigingen aan de betreffende prothese zijn uitgevoerd.

8.3 Voldoet de patiënt niet, niet volledig of niet tijdig aan enige verplichting uit de met hem gesloten overeenkomst, dan zijn ons ons niet tot het recht van garantie.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de patiënt zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, blijven de prothesen ons eigendom. In dat geval zijn wij bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst deze terug te nemen.

 

 1. Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen betaling zonder enige korting te geschieden, door middel van overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na declaratiedatum.

10.2 Alle door de verrichte verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande declaraties.

 

 1. Rente en kosten

11.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel waarin een termijn heeft plaatsgevonden, is de patiënt van rechtswege in verzuim en vanaf de declaratie een rente van 1% per (onderdeel van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

11.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met voornoemde rente door de patiënt verschuldigde bedrag.

 

 1. Toepasselijk recht

12.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van applicatie.

 

 1. Geschillen

13.1. , zowel van feitelijke als van juridische aard, worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter.